December 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 Homeschool Book Club December 3, 2019 4 5 6 7
8 9 10 55+ Lunch December 10, 2019 11 12 3D Printing Class December 12, 2019 13 14 Elf: Interactive Movie December 14, 2019
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 Closed for Christmas December 24, 2019 25 Closed for Christmas December 25, 2019 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4